Snöskoter- Sverige är överens om fortsatt samarbete 2015-2018

Nationella snöskoterrådet bildades 2007 genom en överenskommelse som upphörde att gälla den 31 december 2012. I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2013 uppdrogs Naturvårdsverket att tills vidare ansvara för att verksamheten fortsatt bedrivs i lämplig omfattning.

Med anledning av ovanstående har denna överenskommelse om fortsatt samarbete om snöskoterfrågor i Nationella snöskoterrådets regi träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting(representerar Sveriges kommuner), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen Dalarna (representerar Sveriges länsstyrelser), Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Sametinget, Sveriges snöskoteråkares centralorganisation (SSCO), Sveriges snöskoterägares riksorganisation (SNOFED), Trafikverket och Transportstyrelsen.

Överenskommelsen gäller de frågor som alla parter är överens om att samarbeta om

En handlingsplan som årligen revideras hör till denna överenskommelse.

Nationella snöskoterrådet leder och följer upp arbetet inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelsen gäller från undertecknandet till 2018-12-31.

Gemensam vision för samarbetet

”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö och egendom skadas eller störs.”

Syfte och målsättning

Syfte med överenskommelsen är att bidra till en hållbar snöskotertrafik som förenar både körning inom näringsverksamhet och enskild körning samt värnar allas naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa människor, djur, miljö, egendom eller areell näringsverksamhet.

Nationella snöskoterrådet är ett forum för dialog. Detta möjliggör att parterna kan få ett gemensamt synsätt, så att ingående myndigheter och organisationer i rådet kan samordna och genomföra aktiviteter som leder mot den gemensamma visionen.

Rådet har som huvudinriktning att genom samverkan prioritera, leda och följa upp arbetet under denna överenskommelse mellan deltagande myndigheter och organisationer.

Målsättningen är att rådet löser frågor i samverkan, men varje organisation i rådet har möjlighet att bedriva eget påverkansarbete utifrån organisationens verksamhetsinriktning.

Vid behov bjuder rådet in ytterligare intressenter till rådsmöten eller ordnar tematräffar för att belysa gemensamt överenskomna frågeställningar.

Strategi

För att bli framgångsrikt ska samarbetet kännetecknas av:
  • öppenhet, trovärdighet och kreativitet
  • engagemang från respektive organisations ledningar
  • fokus på åtgärder som är genomförbara inom rimlig tid
  • att resurser avsätts för planerade åtgärder
  • fokus på uppföljning och utvärdering samt
  • representation från båda könen.

Insatsområden

Samarbetet inriktas särskilt mot följande områden

1. Information/kommunikation
2. Tillsyn, bevakning och övervakning
3. Regler för fordon och trafik
4. Miljö och trafiksäkerhet
5. Skoterleder/ infrastruktur
6. Organisation – ansvar och delaktighet

Rådet fastställer mål och prioriterar åtgärder inom dessa områden. Detta framgår av en gemensamt framtagen handlingsplan som revideras årligen. Finansiering av åtgärder regleras i särskilda avtal mellan parterna.

Ansvar och arbetsfördelning

Nationella snöskoterrådet består av representanter som utses av organisationerna som har undertecknat överenskommelsen.

Naturvårdsverket ansvarar för att leda rådets arbete samt tillsätta en ordförande och en samordnare. Inom Naturvårdsverkets uppgifter ligger även att ansvara för att rådets informationsmaterial produceras och distribueras.

Organisationerna i rådet ansvarar enskilt eller gemensamt för att genomföra aktiviteter i projektform enligt överenskommelsen. Nationella snöskoterrådets namn ska användas i projekt och aktiviteter som genomförs inom ramen för överenskommelsen och tillhörande handlingsplaner.

Överenskommelsen och handlingsplanen utvärderas årligen och inför utgången av 2018.